.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА НОВИ КЕЙОВИ СТЕНИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС – ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-26.10.2018
Техническа-спецификация-26.10.2018
Техническо-предложение-26.10.2018
Ценово-предложение-26.10.2018
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-26.10.2018
Договор-26.10.2018
Споразумение-за-поверителност-26.10.2018
Обявление-за-поръчка-Комунални-услуги-26.10.2018
Решение-за-откриване-на-процедура-26.10.2018
EDEEP-26.10.2018
Приложение_2_Техническо_предложение-08.11.2018
Приложение_3_Ценово_предложение-08.11.2018
Разяснение-08.11.2018
Протокол1-22.11.2018
Съобщение-по-чл.57,ал.3-04.12.2018
Протокол2-04.12.2018

* * * * *

.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПРОВЕЖДАНА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

ПРЕДМЕТ:

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КЕЙОВА СТЕНА НА 33-ТО КОРАБНО МЯСТО НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС”

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-26.10.2018
Техническа-спецификация-26.10.2018
Техническо-предложение-26.10.2018
Ценово-предложение-26.10.2018
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-26.10.2018
Договор-26.10.2018
Споразумение-за-поверителност-26.10.2018
Обявление-за-поръчка-Комунални-услуги-26.10.2018
Решение-за-откриване-на-процедура-26.10.2018
EDEEP-26.10.2018
Решение-30.10.2018
Приложение_2_Техническо_предложение-08.11.2018
Приложение_3_Ценово_предложение-08.11.2018
Разяснение-08.11.2018
Протокол1-22.11.2018
Съобщение-по-чл.57,ал.3-04.12.2018
Протокол2-04.12.2018

* * * * *

.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ХИДРОГРАФСКИ ИЗМЕРВАНИЯ В ИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-29.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ГЕО2000-Договор-22.02.2018
Протокол-3-13.04.2018

* * * * *

.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ НА ТЕРМИНАЛ “БУРГАС ЗАПАД”, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-29.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ГЕО2000-Договор-22.02.2018
Протокол-3-13.04.2018

* * * * *

.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ПРЕДМЕТ:

ОБСЛЕДВАНЕ НА МОРСКО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ИЗТОК – 2” (ЮЖНА ЧАСТ), КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Техническа-спецификация-21.12.2017
Информационен-лист-21.12.2017
Декларация-по-чл.54,ал.1,т.1,2и7-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-по-чл.54,ал.1,т.3-5-21.12.2017
Декларация-по-чл.55-21.12.2017
Техническо-предложение-21.12.2017
Ценово-предложение-21.12.2017
ДЕКЛАРАЦИЯ-за-необходимо-оборудване-21.12.2017
СПИСЪК-на-лицата,-управляващи-механизацията-21.12.2017
Декларация-за-използване-на-подизпълнител-21.12.2017
Съгласие-подизпълнител-21.12.2017
Декларация-за-спазени-задължения-21.12.2017
Декларация-за-оглед-21.12.2017
Проект-на-договор-обследване-морско-дъно-Бургас-Изток-2-21.12.2017
Списък-Обекти-21.12.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-21.12.2017
Информация-за-публикуване-21.12.2017
Обява-за-обществена-поръчка-21.12.2017
Информация-за-удължаванe-на-срок-21.12.2017
Съобщение-29.12.2017
Протокол-05.01.2018
ТАБОВ-ИНЖЕНЕРИНГ-ООД-Договор-№006-05.01.2018

* * * * *

.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС ИЗТОК – 2”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-Част1-03.11
Документация-за-обществена-поръчка-Част2-03.11
Техническа-спецификация-приложение-1-03.11
ЕЕДОП-03.11
Техническо-предложение-приложение-3-03.11
Ценово-предложение-приложение-4-03.11
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.11
Договор-приложение-6-03.11
Споразумение-за-поверителност-03.11
Обявление-АОП-03.11
Решение-АОП-03.11
Оценителна-таблица-06.12
Протокол1-06.12
Съобщение-чл57ал3-20.12
Протокол2-28.12
Решение004-28.12
Деловодна-информация-22.02.2018
АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН-СЪСТАВ-ЕООД-Договор-№004-22.02.2018

ОТГОВОР НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ОТГОВОР 1

* * * * *

.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТВАНЕ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ЗАПАД”, ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС, СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ПРЕДВАРИТЕЛНИ (ПРЕДИНВЕСТИЦИОННИ) ПРОУЧВАНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА № 10 ОТ 31.03.2014 г., ЗА ОБХВАТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, ИЗРАБОТВАНЕТО, ОДОБРЯВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ НА ПРИСТАНИЩАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-03.11.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-03.11.2017
ЕЕДОП-03.11.2017
Техническо-предложение-приложение-3-03.11.2017
Ценово-предложение-приложение-4-03.11.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.11.2017
Договор-приложение-6-03.11.2017
Споразумение-за-поверителност-03.11.2017
Обявление-АОП-03.11.2017
Решение-АОП-03.11.2017
Оценителна-таблица-03.11.2017
Протокол1-07.12.2017
Съобщение-чл57ал320.12.2017
Протокол2-28.12.2017
Решение005-28.12.2017
АРХИТЕКТУРНО-ИНЖЕНЕРЕН-СЪСТАВ-ЕООД-Договор-№005-22.02.2018
Деловодна-информация-22.02.2018

* * * * *

.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ В АКВАТОРИЯТА И ТЕРИТОРИЯТА НА КОРАБНО МЯСТО № 33 – ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ИЗТОК – 2”, КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-30.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-30.10.2017
ЕЕДОП-30.10.2017
Техническо-предложение-приложение-3-30.10.2017
Ценово-предложение-приложение-4-30.10.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-30.10.2017
Договор-приложение-6-30.10.2017
Споразумение-за-поверителност-30.10.2017
Обявление-АОП-30.10.2017
Решение-АОП-30.10.2017
Оценителна-таблица-19.01.2018
Протокол1-19.01.2018
Съобщение-чл57ал3
Протокол2-24.01.2018
Решение2-31.01.2018
БУЛГЕОИНВЕСТ-ЕООД-Договор-Бургас-Изток-2
ОБЯВЛЕНИЕ-БУРГАС-ИЗТОК-2
Обявление-за-приключване-на-договор-16.07.2018
Протокол-3-19.04.2018

* * * * *

.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКО ПРОУЧВАНЕ В АКВАТОРИЯТА И ТЕРИТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ЗАПАД” (ИЗТОЧНА ЧАСТ), КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-30.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-30.10.2017
ЕЕДОП-30.10.2017
Техническо-предложение-приложение-3-30.10.2017
Ценово-предложение-приложение-4-30.10.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-30.10.2017
Договор-приложение-6-30.10.2017
Споразумение-за-поверителност-30.10.2017
Обявление-АОП-30.10.2017
Решение-АОП-30.10.2017
Оценителна-таблица-19.01.2018
Протокол1-19.01.2018
Съобщение-чл57ал3-19.01.2018
Протокол2-24.01.2018
Решение3-24.01.2018
БУЛГЕОИНВЕСТ-ЕООД-Договор-Бургас-Запад
ОБЯВЛЕНИЕ-БУРГАС-ЗАПАД
Обявление-за-приключване-на-договор-16.07.2018
Протокол-3-29.03.2018

* * * * *

.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:

ОБСЛЕДВАНЕ НА МОРСКО ДЪНО В АКВАТОРИЯТА НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ „БУРГАС – ЗАПАД” (ИЗТОЧНА И ЮЖНА ЧАСТ), КАТО ЧАСТ ОТ ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ – БУРГАС

Документи:
Документация-за-обществена-поръчка-03.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1-03.10.2017
Техническа-спецификация-приложение-1а-03.10.2017
ЕЕДОП-03.10.2017
Техническо-предложение-приложение-3-03.10.2017
Ценово-предложение-приложение-4-03.10.2017
Методика-за-определяне-на-комплексната-оценка-на-офертите-приложение-03.10.2017
Договор-приложение-6-03.10.2017
Споразумение-за-поверителност-03.10.2017
Обявление-АОП-03.10.2017
Решение-АОП-03.10.2017
Оценителна-таблица-29.11.2017
Протокол1-29.11.2017
Съобщение-чл57ал3-20.12.2017
Протокол2-28.12.2017
Решение001-28.12.2017
Деловодна-информация-22.02.2018
ТАБОВ-ИНЖЕНЕРИНГ-ДОГОВОР-22.02.2018
Обявление-за-приключване-на-договор-16.07.2018
Протокол-3-29.03.2018

ОТГОВОР НА ЗАДАДЕНИ ВЪПРОСИ
ОТГОВОР 1

* * * * *

.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас. Частите на работния проект включват – технологична; Геодезия; Пътно строителство; Ж.П. строителство; Електротехническа; КИП и А; В и К; АКЗ и ОЗЛС; ПБЗ; ПБ, както и подробно изготвяне на Количествено – стойностни сметки.

Документи: Покана, Протокол

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на проект за актуализация на Генерален план за развитие на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас, в съответствие с изискванията на Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

Документи: Покана, Протокол, Договор

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“

Документи: Покана, Договор

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (отменена)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на технологични съоръжения за разтоварване на насипни материали в тила на 30-то корабно място на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи: Покана, Решение

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (отменена)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за изграждане на закрит склад за обработка и съхранение на насипни товари на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи: Покана Решение

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности, доставка и монтаж на 2 бр. безшахтови електронни автомобилни везни за пристанищен терминал “Бургас изток – 2″.

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности по изграждане на железопътна наливна естакада на обект Буферен склад за течни горива, находящ се на територията на пристанищен терминал “Бургас изток – 2″.

Необходими документи

 * * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Строително-монтажни дейности, доставка и монтаж на ж.п. везна на ж.п. кантар, находящ се на територията на пристанищен терминал “Бургас изток – 2″.

Необходими документи PDF2

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на технически проект за ремонт и реконструкция на вертикална планировка за обект – част от оперативна открита складова площ №833, находяща се на Пристанищен терминал “Бургас Запад”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Геодезически измервания на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРЕДМЕТ: Изготвяне на работен проект за реконструкция на Буферен склад за течни горива, находящ се на Пристанищен терминал “Бургас изток -2″, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРЕДМЕТ: Идеен проект за изграждане на спринклерна инсталация на обект склад – Магазия №22, Комплекс “Зърнени храни” на Пристанищен терминал “Бургас изток -2″, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Идеен проект за рехабилитация и модернизация на отводнителна система, комплекс „Насипни товари” на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Идеен проект за Вертикална планировка и полагане на настилки на обект склад – Магазия № 22 и подходите към склада, комплекс „Зърнени храни” на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Необходими документи

* * * * *

 ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Изготвяне на идеен проект за изграждане на нов закрит склад в тила на 17 и 18 к.м. (Терминал „Генерални товари“) на Пристанищен терминал Бургас изток – 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

ЧАСТИ НА ПРОЕКТА:
1. Архитектурна (разрези)
2. Конструктивна
3. Електрическа
4. Водоснабдяване и канализация
5. Вентилация
6. Пожарна безопасност
7. Вертикална планировка
8. Количествено-стойностна сметка
Приблизителна стойност без ДДС 65 000 лева
Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРEДМЕТ: Изготвяне на идеен проект за изграждане на закрит склад зад тила на 30 к.м. (Комплекс „Насипни товари“) на Пристанищен терминал Бургас изток – 2, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас.

ЧАСТИ НА ПРОЕКТА:
1. Архитектурна (разрези)
2. Конструктивна
3. Електрическа
4. Водоснабдяване и канализация
5. Вентилация
6. Пожарна безопасност
7. Вертикална планировка
8. Количествено-стойностна сметка
Приблизителна стойност без ДДС 64 000 лева

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

ПРОЕКТ: Изготвяне на работен проект за ремонт на горно и долно строене на части от коловози № 91 и № 92, находящи се на Пристанищен терминал “Бургас изток – 2″, част от Пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас

Обхват на проекта за ремонт
Проекта следва да обхваща ремонта на горното и долно строене на следните части от коловози 91 и 92, а именно:
Коловоз 92 – последната крива и стрелка (S49-1-7-190), заедно с цялата права преди тях и частта от правата след тях до съществуваща есова връзка.
Коловоз 91- правата след отклонителната стрелка (S49-1-7-190) до есовата връзка.
ПРОЕКТНИ РАБОТИ И ВЪЗЛИ
1 Ситуация на коловози 91 и 92
2 Ситуация на надлъжен профил – коловоз 92
3 Ситуация на надлъжен профил – коловоз 91
4 Типови напречни профили от км 0+000.00 до 0+191.11
5 Типови напречни профили от км 0+200.00 до 0+558.82
6 Проектно геометрично решение
7 Геометрично решение в план
8 Геометрично решение в профил
9 Земно платно и отводняване
10 Горно строене
11 Технология
12 БХТПБ
13 Количествена сметка
14 Спецификация на материалите за горно строене
15 Техническа спецификация стрелки
Обяснителна записка
Приблизителна стойност без ДДС 65 000 лева

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

Избор на Изпълнител за изготвяне на работен проект за увеличаване на капацитета на съществуващ “Буферен склад за течни горива”, находящ се на Пристанищен терминал “Бургас Изток – 2″, чрез монтаж на склад I – ва категория за втечнени въглеводородни газове (LPG), включващ 2 бр. хоризонтални резервоари с общ обем 620 м3.

Необходими документи

* * * * *

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (изтекла)

Строителни работи по изграждането на „Вертикална планировка, стоманобетонни настилки, отводняване, площадково осветление” в Обект „Пристанищен терминал “Бургас Изток 2″, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

1. Строително-монтажни работи по част: Конструктивна – Вертикална планировка и Стомано-бетонни настилки на к.м. 17 и 18;

2. Строително-монтажни работи по част: Водопровод и канализация – Площадкова дъждовна канализация – I – ва зона, Заустване, Дъждосъбирателни галерии, Монтаж на коалесцентен сепаратор;

3. Строително-монтажни работи по част: Електрически инсталации – Оборудване на съществуващи полупроходими кабелни канали, Осветителна инсталация в съществуващи полупроходими кабелни канали, Външно прожекторно осветление.

Необходими документи